Anna Noculak

Regulamin konkursu

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu „Zostań Naszym Ambasadorem” oraz wyboru zwycięzców w Konkursie. 

 2. Organizatorem konkursu jest Dobry Dietetyk Anna Noculak, Górska 39, 35-330 Rzeszów, NIP: 8133728093 („Organizator”) 

 3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 4. Konkurs odbywa się w edycji 2021 od dnia 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku. 
   

2. UCZESTNICY 

 1. W Konkursie, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, które: a)  w okresie trwania danej edycji konkursu są aktywnymi klientami poradni dietetycznej b)  zgłosiły chęć brania udziału w konkursie 

 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości; uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie. 
   

3. ZASADY KONKURSU 

 1. Podczas wizyty dietetycznej Organizator przekazuje Klientowi Karty Rekomendacyjne które mają na celu zarekomendować usługi dietetyczne wśród kolejnych klientów

 2. Klient który zarekomenduje usługi Ogranizatora i w wyniku jego rekomendacji Organizator pozyska w dniach od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku min. 5 nowych klientów weźmie udział w konkursie. 

 3. W celach przejrzystości konkursu każdy klient który bierze udział w Konkursie otrzyma specjalny numer identyfikacyjny oraz dostęp do strony internetowej, gdzie będzie mógł śledzić na bieżąco swoje aktualne wyniki oraz zajmowaną pozycję

 4. Karty Rekomendacyjne dają możliwość uzyskania dodatkowego bonusu na wizytę kontrolną dla Klienta polecającego oraz na wizytę pierwszą dla Beneficjenta, zgodnie z ustaleniami Poradni Dietetycznej
   

4. DANE OSOBOWE 

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi oraz wizerunku w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych

 2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. 
   

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODA 

 1. Nagrodą jest Voucher zniżkowy o wartości 1000zł na dowolny Weekend SPA wybrany w serwisie TRAVELIST.PL

 2. Rozstrzygnięcie konkursu: a)  Nagrodę główną zdobywa osoba, która w okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 zarekomenduje największą liczbę nowych Klientów, którzy skorzystają z usług dietetycznych Organizatora b)  W przypadku równej ilości rekomendacji – decyduje ilość wizyt kontrolnych, którą w okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 odbyli zarekomendowani Klienci. 

 3. Osoba nagrodzona zostanie poinformowana oficjalnie o wygranej w dniu rozstrzygnięcia Konkursu, które nastąpi po 31.12.2021

 4. Voucher jest ważny przez 1 rok od daty jego wydania

 5. Vocher może zostać wykorzystany na zakup dowolnych ofert dostępnych na stronie Travelist.pl 

 6. Jeśli kwota wybranej oferty jest wyższa niż wartość Vouchera, różnicę można dopłacić za pośrednictwem standardowych metod płatności

 7. Nie jest możliwa zamiana nagrody na gotówkę lub inną nagrodę. 

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie osoby nagrodzonej. W takim przypadku osoba ta traci prawo do nagrody. Nagroda nieodebrana pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 9. Nagroda może zostać przyznana tylko w przypadku, jeśli laureat spełniać będzie wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. 

 10. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających zprzepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody. 

 11. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz danych osobowych (imienia i nazwiska oraz nazwy firmy) w celach marketingowych. 
   

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
   

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora konkursu

 2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu. 

 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów. 

 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

POKAŻ